Entries by Annilotta Haataja

, , , ,

The Benefits of AI Captions

Digitaalisessa maailmassa, jossa visuaalinen ja auditiivinen sisältö valtaavat näytöt, emme saa unohtaa tekstityksen merkitystä saavutettavuuden näkökulmasta. Tekstitys ei ole pelkästään mukava lisä, vaan se avaa ovet monille ihmisille osallistua digitaaliseen maailmaan. Tämä tekee sen huomioinnista välttämättömyyden mm. julkisille toimijoille.

Kuulovammaiset, eri kieliryhmät ja oppimisvaikeuksia kokevat henkilöt hyötyvät tekstityksestä suuresti. Tekstitys mahdollistaa äänipitoisen sisällön ymmärtämisen kuulon tilasta tai kielimuureista huolimatta. Samalla se parantaa hakukoneiden ymmärrystä ja auttaa kaikkia löytämään etsimänsä. Kun jaat sisältöäsi verkossa, muista sisällyttää tekstitys – pieni teko, suuri vaikutus. 

Pieni vaiva tekstityksen lisäämisessä tarkoittaa valtavaa vaikutusta saavutettavuuteen se ei ole vain vastuullista, vaan myös älykästä liiketoimintaa. Tätä vaivaa on kuitenkin helppoa vähentää nykyteknologian avulla. Tekoäly avaa uusia mahdollisuuksia tehdä sisällöstä saavutettavaa laajalle yleisölle, ja yksi merkittävä apu tässä on älykäs AI-tekstitystyökalu. 

Perinteiset tekstitystyökalut vaativat manuaalista työtä, mikä voi olla aikaa vievää, jopa kallista. Tämä voi estää monia sisällöntuottajia huomioimasta saavutettavuutta riittävästi. Nyt tekoälyn voimaan perustuva ja Icareus Suite -videoalustaamme sisältyvä älykäs tekstitystyökalumme tarjoaa nopean, tarkan ja kustannustehokkaan tavan lisätä tekstitys videosisältöönne. 

Icareuksen tekoäly-käännöstyökalun käyttöliittymä. Työkalulla voi tekstittää suomen- ruotsin- ja englanninkielisiä videoita.

Tämä AI-pohjainen työkalu pystyy automaattisesti muuntamaan puhutun kielen tekstiksi. Näin syntynyt raakatekstitys on täysin ymmärrettävää ja monesti hyvä sellaisenaan, mutta saattaa vaatia puhekielessä usein tapahtuvien täytesanojen, änkytyksen ja muun sanojen toistamisen siistimistä. Tästä huolimatta, tekoälytekstityksen hyödyntäminen voi lyhentää tekstityksen vaatimia resursseja jopa 90% verran! 

Luodun tekstityksen voi jälkeenpäin kääntää tekstitystyökalullamme helposti eri kielille, mahdollistaen sisällön ymmärtämisen globaalisti. Tämä tarkoittaa, että kielimuuri ei enää ole este, ja kuulovammaiset sekä eri kieliryhmät voivat nauttia videoistasi. 

Screenshot of Icareus' captioning tool

Älykkäät tekstitystyökalut eivät pelkästään paranna saavutettavuutta, ne säästävät myös aikaa ja resursseja. Ne vapauttavat sisällöntuottajien aikaa manuaalisen tekstityksen luomisesta ja mahdollistavat keskittymisen itse sisällön laatuun. 

Kun tavoitteesi on tehdä sisällöstäsi saavutettavaa ja tavoittaa laajempi yleisö, älä epäröi hyödyntää AI-tekstitystyökaluamme. Icareus on valmis auttamaan sinua edistämään saavutettavuutta ja tekemään maailmasta paikan, jossa kaikki voivat olla menossa mukana.  


Tähän uutiseen liittyviä ratkaisuja


Lisää aiheeseen liittyen

Tähän uutiseen liittyviä materiaaleja:

, ,

Behind the Scenes: How Video Analytics Drive Success

Businesses across industries are harnessing the power of analytics to gain valuable insights and drive success. Understanding viewer behavior and preferences is essential to optimize engagement and achieve desired outcomes. Behind the scenes, video analytics play a crucial role in unlocking this valuable information.

In this article, we will delve into the world of video analytics, exploring how they provide businesses with the necessary tools to make informed decisions, refine their strategies, and ultimately drive success.

Deep Dive into Viewer Behavior

A treasure trove of information. How would you make use of it?

Video analytics provide a treasure trove of data, offering an in-depth understanding of viewer behavior. By analyzing metrics such as view duration, drop-off points, and engagement levels, businesses gain insights into how viewers interact with their video content. This information helps identify which parts of a video are most compelling, where viewers may lose interest, and how to optimize content to maintain engagement throughout.

With the ability to track and analyze viewer behavior, businesses can make data-driven decisions to refine their video strategies. By understanding what resonates with their audience, they can tailor their content to meet specific preferences and achieve desired outcomes. This deep dive into viewer behavior provides a competitive edge, ensuring that businesses create captivating and engaging video experiences for both internal and external viewers.

This understanding is equally vital for live and virtual events or webinars. Knowing how and when participants engage during the event and the post-event viewing of the recording is crucial.

Audience Segmentation and Personalization

Video analytics enable businesses to segment their audience based on various criteria such as location, demographics, or viewing habits. This segmentation helps tailor content to specific target groups, delivering personalized experiences that resonate on a deeper level. By analyzing viewer data, businesses can create targeted marketing campaigns, recommend related videos, or offer personalized recommendations.

By leveraging audience segmentation and personalization, businesses can build stronger connections with their viewers. Delivering content that is relevant to individual preferences enhances engagement, fosters loyalty, and increases the likelihood of achieving desired outcomes. Video analytics empower businesses to refine their strategies and provide tailored experiences that drive success.

Optimizing Content Delivery

Video analytics provide valuable insights into the performance of video content across different devices, platforms, and networks. By monitoring metrics such as buffering rates, load times, and video quality, businesses can optimize content delivery to ensure a seamless viewing experience for their audience.

Leveraging this data, businesses can proactively identify and address potential video performance issues, such as optimizing video quality settings for adaptive video delivery.

By optimizing content delivery, businesses can minimize viewer frustration, reduce video abandonment rates, and maintain high-quality experiences. Video analytics act as a guiding light, allowing businesses to fine-tune their technical infrastructure and deliver video content flawlessly.

Measuring ROI and Performance

Compare...

And contrast.

Determining the return on investment (ROI) and overall performance of video content is crucial for businesses. Video analytics provide the necessary metrics to evaluate the effectiveness of video campaigns, measure engagement levels, and track viewer conversions. Businesses can effectively measure the success of their external video initiatives by tracking key performance indicators (KPIs) such as click-through rates, conversion rates, and social shares. Internal video success can be evaluated through various metrics, including video plays, average viewing times, and completion rates.

By analyzing ROI and performance metrics, businesses can identify what works and what needs improvement. This data-driven approach empowers businesses to allocate resources effectively, optimize their video strategies, and maximize the impact of their video content.

Conclusion

Behind the scenes, video analytics are the driving force that empowers businesses to make informed decisions, refine strategies, and ultimately drive success. Embracing video analytics is the key to leveraging data-driven insights and creating engaging, personalized, and successful video experiences.

Want to find out what your videos can reveal, given proper tools to do so with? Icareus’ Video Cloud offers comprehensive video analytics that enable businesses to unlock the full potential of their video content.

Enhancing Internal Communication: Revolutionizing Collaboration, Training, and Knowledge Sharing with Enterprise Videos 

In today’s fast-paced business world, effective internal communication is vital for fostering collaboration, facilitating training, and sharing knowledge among employees. Traditional communication channels, such as emails and memos, often fall short in capturing the attention and engagement of employees.  

However, with the advent of enterprise videos, organizations now have a fun and powerful tool to revolutionize their internal communication. In this article, we will explore how enterprise videos can transform internal communication channels, enabling seamless collaboration, training, and knowledge sharing.

Captivating and Engaging Communication 

Enterprise videos provide a dynamic and engaging way to convey information within an organization. Compared to text-based communication, videos have an enhanced ability to capture attention and evoke emotions, resulting in increased employee engagement. Through well-crafted videos, organizations can effectively communicate important messages, such as internal knowledge sharing by advocates, weekly product and company updates, policy changes, and strategic initiatives. By delivering information in a visually appealing and interactive format, enterprise videos ensure that employees remain engaged and retain key information. 

Seamless Collaboration and Teamwork 

Effective collaboration is a cornerstone of success for any organization. Enterprise videos offer a platform for seamless collaboration, transcending geographical barriers and enabling employees to connect and work together more efficiently. Video collaboration also fosters a sense of connection and camaraderie among remote or distributed teams, promoting teamwork and productivity.

Transforming Training and Onboarding 

Training new employees and providing ongoing professional development is a critical aspect of internal communication. Enterprise videos revolutionize the training process by offering a scalable and cost-effective solution.  

Organizations see great value in video, especially in video communication and learning. 98% of employees in organizations say that video is valuable for improving communication and training employees better and faster. 

Through video-based training modules, organizations can deliver consistent and standardized training materials to employees across different locations and time zones. Videos allow for the inclusion of demonstrations, simulations, and real-life scenarios, enhancing the learning experience and improving knowledge retention. Additionally, videos can be accessed on-demand, enabling employees to revisit training materials whenever needed, promoting continuous learning and skill development. 

Effective Knowledge Sharing 

Sharing knowledge and expertise within an organization is essential for fostering innovation and growth. Enterprise videos provide a powerful platform for capturing and disseminating knowledge across teams and departments.  

of employees are more likely to watch a video than read text.
+
0
%

Subject matter experts can create instructional videos, tutorials, and best practice demonstrations, allowing colleagues to access valuable information at their convenience. These videos can be archived in a centralized video library, creating a repository of knowledge that can be easily searched and shared. By leveraging enterprise videos for knowledge sharing, organizations can facilitate cross-functional collaboration, break down information silos, and promote a culture of continuous learning. 

Enhancing Internal Communication Channels and hosting virtual events

Enterprise videos can be integrated into existing communication channels, such as intranets, collaboration platforms, and social media tools. By incorporating videos into these channels, organizations can amplify their reach and impact. Videos can be used to enhance internal newsletters, create engaging announcements, or highlight employee achievements. They can also serve as a medium for CEO messages, town hall meetings, or virtual conferences, allowing for more personal and impactful communication.  

Virtual events and webinars are excellent tool to economically engage with employees and offer updates to company current affairs, employee training and get-togethers. With automated recordings and branded video pages enable you to grow a video library for employees to use at their convenience. 

Integrating enterprise videos and virtual events into various communication channels ensures that important information reaches employees through their preferred mediums, maximizing the effectiveness of internal communication efforts. 

In 3 years Microsoft was able to attribute a 569% ROI and annual cost avoidance of $13.9 million to its Academy video portal. 

Conclusion 

In today’s digital era, where attention spans are short and information overload is prevalent, organizations need to leverage innovative communication methods to effectively engage employees. Enterprise videos have emerged as a game-changer in enhancing internal communication channels, enabling seamless collaboration, training, and knowledge sharing among employees. By adopting video-based communication strategies, organizations can create captivating and engaging content, foster collaboration and teamwork, revolutionize training and onboarding processes, and facilitate effective knowledge sharing. Embracing the power of enterprise videos will undoubtedly lead to improved internal communication, increased employee engagement, and enhanced organizational success in the long run. 

, , ,

PesisTV: Sports Video Platform Home Run

The Finnish Pesäpallo Federation launched its new video platform, PesisTV, in July of this current year. The platform made its debut in conjunction with three national camps: Kankaanpää Kid Camp, Joensuu Grand Camp, and Oulu Youth Camp.

PesisTV


Pesäpallo is the Finnish version of baseball, and as part of the Finnish Pesäpallo Federation, the Finnish Baseball and Softball Federation operates as the governing body for baseball and softball in Finland.

During its pilot month, PesisTV provided a new and excellent way to enjoy the highlights of young baseball players, with evident success. Even though the camps already gathered a large number of on-site supporters, the video platform offered the opportunity to watch games live from the comfort of one’s own home. Viewers from all around Finland got to enjoy a virtual coverage of a total of 450 matches during the three camps, and this opportunity was eagerly embraced. The camps achieved impressive numbers: there were nearly five thousand registered viewers, streamed games were watched for over 7700 hours, and the highest concurrent viewership occurred during the Youth Camp’s CT competition, with a whopping 443 viewers tuning in!

Registered viewers
>
0

Streamed games

0

Streamed hours viewed
>
0

All of this wouldn’t have been possible without the camps’ contribution to the production, as it was the camps themselves that were responsible for the match production.

The development of PesisTV was handled by the Finnish technology company Icareus Ltd. Icareus Ltd is a respected player in Finland, with extensive experience in collaborating with sports clubs and federations. The company has successfully partnered with organizations like F-Liiga and the Finnish Floorball Federation. Icareus Ltd’s strong experience and expertise have played a crucial role in the development of the Baseball Federation’s new video platform.

In the future, we can certainly anticipate even more exciting moments as PesisTV continues to grow, delivering unforgettable experiences for baseball enthusiasts both from the sidelines and the comfort of their own homes.

“The launch of PesisTV was a great success during the nationwide summer camps. The service was well-received, allowing us to bring the joy of camp games live to homes.”

Miika Rantatorikka
Executive Director, Finnish Pesäpallo Federation

“For us at Icareus, sports is a central area of focus that we want to invest in. We are delighted to have had the opportunity to collaborate with the Pesäpallo Federation in bringing the PesisTV service to our national pastime.”

Toni Leiponen
Toni Leiponen
CEO, Icareus Ltd

Contact us for more info:

Jessica Glad

Marketing & Communications
Icareus Ltd
E-mail: jessica.glad[at]icareus.com
Phone: +358 (0)9 2289 0801

The Finnish Pesäpallo Federation organizes both recreational and competitive activities in baseball. The highest level of baseball in Finland is Superpesis, and Superpesis matches are available on the Ruutu service. Baseball has maintained its position as Finland’s national game and is the country’s third most popular ball sport. Its top leagues in Finland are Men’s Superpesis and Women’s Superpesis. There are a total of 360 registered baseball clubs in Finland, with 18,000 licensed adult and junior players.

Icareus Ltd, founded in 2001, is a growing and profitable Finnish company specialized in video cloud services. Approximately 60% of our sales come from outside Finland, and internationally, our main customers consist of video professionals such as TV channels, TV operators, and media companies. Over the years, we have accumulated clients from around 60 countries, spanning Asia, the Middle East, Europe, Africa, as well as South and North America.

Icareus Video Cloud is the most versatile online SaaS cloud video service in Europe, catering to a diverse range of users including sports organizations, TV channels, operators, corporations, public entities, and even micro-enterprises. Icareus Suite offers numerous features such as virtual and hybrid events, live broadcasts, video-on-demand streaming, customizable video portals, video captioning and editing tools, social media integrations, subscriber management, ad control, paywalls, and a convenient mobile application for uploading videos from phones. All of Icareus’ video services are brand-safe, customer-branded solutions tailored to specific customer preferences.

Relevant materialDownloads & further reading

Additional materials regarding this article

Further information about the service and its numerous applications.

Read more about the customizable Icareus Sports Video Cloud on our website:

, , ,

Icareus Video Cloud – New Features

Icareus Video Cloud continues to grow and develop with great speed

During the past year, we have gained dozens of new customers around the globe from various fields of operation. They range from private companies to public and third sector organisations. It is our aim, here at Icareus, to be the leading video cloud service in Europe.

Icareus Video Cloud

Produce

Create

Edit & Caption

Edit

Manage

Manage

Publish

Analyze

Analyze

Icareus Suite Video Cloud is  a service platform running on the scalable environment and targeted for broadcasters, operators, enterprises and  public organizations to manage and distribute their video based content. Icareus Suite allows you to manage your Live, event and on-demand content, subscribers, content packaging, services, access control, user experience, advertisements and monetization on pretty much any platform.

Icareus Video Cloud new features

Icareus invests heavily in product development. We have published hundreds of improvements and numerous new features this year. Most of the work done on product development we base on the needs of our clients, in addition to which we do a great deal of “invisible” work to improve our service platform. 

Here are the top 6 new Icareus Video Cloud features published during this past year.

1. Icareus Studio video editor

Icareus Studio is a browser-based, easy-to-use video editor that doesn’t require you to install anything on your computer.

With Icareus Studio, you can publish brand-appropriate video with no previous video editing experience, fast and easy. Edit video files, take screenshots – even capture webcam footage for a video.

Icareus Studio

2. MyIcareus mobile app

MyIcareus mobile app

MyIcareus mobile app is a handy tool that allows users to film, upload, and publish video to the cloud with ease.

The app works on both phones and tablets, and is available for download from Apple’s App Store and Google Play.

3. Video and event analytics 2.0

At the start of year 2022, Icareus published a new video and event analysis platform, based on big data, for our clients to make use of.

This new solution provides its users with precise statistics of all views, watch times, and device types used to watch video, whether live or a recording.

4. Icareus caption tool

Icareus tekstitystyökalu

Before summer holidays, we rolled out the first version of Icareus’s very own caption tool – a tool especially yearned for by organisations following accessibility guidelines.

Icareus caption tool allows the creation, editing, translating and publishing of both captions and subtitles. The handy timeline and keyboard shortcuts make captioning easy, and text files can be uploaded to the tool to speed the process up even more.

5. Icareus chat/message board 2.0

Icareus is constantly improving already existing features, and a great deal of product development is based on client feedback.

One such long longed-for feature was the new and improved version of Icareus Message Board: among other things, liking and answering messages is now possible.

6. User access management

Our bigger clients can have dozens or even hundreds of admin users. In those cases, users are divided into different groups or units, with admins at the helm.

With the Icareus User Access Management tool, users can be divided into roles, such as main users, admin users and viewers. They can also be grouped up into specific teams, such as Communications, Education, etc.

Each user or team can then be given access to specific content.


Additional information

Wish to know more, either about features mentioned above, or anything else Icareus-related? Contact us. More info will be provided at our Helpdesk.