Digitaalisessa maailmassa, jossa visuaalinen ja auditiivinen sisältö valtaavat näytöt, emme saa unohtaa tekstityksen merkitystä saavutettavuuden näkökulmasta. Tekstitys ei ole pelkästään mukava lisä, vaan se avaa ovet monille ihmisille osallistua digitaaliseen maailmaan. Tämä tekee sen huomioinnista välttämättömyyden mm. julkisille toimijoille.

Kuulovammaiset, eri kieliryhmät ja oppimisvaikeuksia kokevat henkilöt hyötyvät tekstityksestä suuresti. Tekstitys mahdollistaa äänipitoisen sisällön ymmärtämisen kuulon tilasta tai kielimuureista huolimatta. Samalla se parantaa hakukoneiden ymmärrystä ja auttaa kaikkia löytämään etsimänsä. Kun jaat sisältöäsi verkossa, muista sisällyttää tekstitys – pieni teko, suuri vaikutus. 

Pieni vaiva tekstityksen lisäämisessä tarkoittaa valtavaa vaikutusta saavutettavuuteen se ei ole vain vastuullista, vaan myös älykästä liiketoimintaa. Tätä vaivaa on kuitenkin helppoa vähentää nykyteknologian avulla. Tekoäly avaa uusia mahdollisuuksia tehdä sisällöstä saavutettavaa laajalle yleisölle, ja yksi merkittävä apu tässä on älykäs AI-tekstitystyökalu. 

Perinteiset tekstitystyökalut vaativat manuaalista työtä, mikä voi olla aikaa vievää, jopa kallista. Tämä voi estää monia sisällöntuottajia huomioimasta saavutettavuutta riittävästi. Nyt tekoälyn voimaan perustuva ja Icareus Suite -videoalustaamme sisältyvä älykäs tekstitystyökalumme tarjoaa nopean, tarkan ja kustannustehokkaan tavan lisätä tekstitys videosisältöönne. 

Icareuksen tekoäly-käännöstyökalun käyttöliittymä. Työkalulla voi tekstittää suomen- ruotsin- ja englanninkielisiä videoita.

Tämä AI-pohjainen työkalu pystyy automaattisesti muuntamaan puhutun kielen tekstiksi. Näin syntynyt raakatekstitys on täysin ymmärrettävää ja monesti hyvä sellaisenaan, mutta saattaa vaatia puhekielessä usein tapahtuvien täytesanojen, änkytyksen ja muun sanojen toistamisen siistimistä. Tästä huolimatta, tekoälytekstityksen hyödyntäminen voi lyhentää tekstityksen vaatimia resursseja jopa 90% verran! 

Luodun tekstityksen voi jälkeenpäin kääntää tekstitystyökalullamme helposti eri kielille, mahdollistaen sisällön ymmärtämisen globaalisti. Tämä tarkoittaa, että kielimuuri ei enää ole este, ja kuulovammaiset sekä eri kieliryhmät voivat nauttia videoistasi. 

Screenshot of Icareus' captioning tool

Älykkäät tekstitystyökalut eivät pelkästään paranna saavutettavuutta, ne säästävät myös aikaa ja resursseja. Ne vapauttavat sisällöntuottajien aikaa manuaalisen tekstityksen luomisesta ja mahdollistavat keskittymisen itse sisällön laatuun. 

Kun tavoitteesi on tehdä sisällöstäsi saavutettavaa ja tavoittaa laajempi yleisö, älä epäröi hyödyntää AI-tekstitystyökaluamme. Icareus on valmis auttamaan sinua edistämään saavutettavuutta ja tekemään maailmasta paikan, jossa kaikki voivat olla menossa mukana.  

Tähän uutiseen liittyviä ratkaisuja

Lisää aiheeseen liittyen

Tähän uutiseen liittyviä materiaaleja:

Businesses across industries are harnessing the power of analytics to gain valuable insights and drive success. Understanding viewer behavior and preferences is essential to optimize engagement and achieve desired outcomes. Behind the scenes, video analytics play a crucial role in unlocking this valuable information.

In this article, we will delve into the world of video analytics, exploring how they provide businesses with the necessary tools to make informed decisions, refine their strategies, and ultimately drive success.

Deep Dive into Viewer Behavior

A treasure trove of information. How would you make use of it?

Video analytics provide a treasure trove of data, offering an in-depth understanding of viewer behavior. By analyzing metrics such as view duration, drop-off points, and engagement levels, businesses gain insights into how viewers interact with their video content. This information helps identify which parts of a video are most compelling, where viewers may lose interest, and how to optimize content to maintain engagement throughout.

With the ability to track and analyze viewer behavior, businesses can make data-driven decisions to refine their video strategies. By understanding what resonates with their audience, they can tailor their content to meet specific preferences and achieve desired outcomes. This deep dive into viewer behavior provides a competitive edge, ensuring that businesses create captivating and engaging video experiences for both internal and external viewers.

This understanding is equally vital for live and virtual events or webinars. Knowing how and when participants engage during the event and the post-event viewing of the recording is crucial.

Audience Segmentation and Personalization

Video analytics enable businesses to segment their audience based on various criteria such as location, demographics, or viewing habits. This segmentation helps tailor content to specific target groups, delivering personalized experiences that resonate on a deeper level. By analyzing viewer data, businesses can create targeted marketing campaigns, recommend related videos, or offer personalized recommendations.

By leveraging audience segmentation and personalization, businesses can build stronger connections with their viewers. Delivering content that is relevant to individual preferences enhances engagement, fosters loyalty, and increases the likelihood of achieving desired outcomes. Video analytics empower businesses to refine their strategies and provide tailored experiences that drive success.

Optimizing Content Delivery

Video analytics provide valuable insights into the performance of video content across different devices, platforms, and networks. By monitoring metrics such as buffering rates, load times, and video quality, businesses can optimize content delivery to ensure a seamless viewing experience for their audience.

Leveraging this data, businesses can proactively identify and address potential video performance issues, such as optimizing video quality settings for adaptive video delivery.

By optimizing content delivery, businesses can minimize viewer frustration, reduce video abandonment rates, and maintain high-quality experiences. Video analytics act as a guiding light, allowing businesses to fine-tune their technical infrastructure and deliver video content flawlessly.

Measuring ROI and Performance

Compare...
And contrast.

Determining the return on investment (ROI) and overall performance of video content is crucial for businesses. Video analytics provide the necessary metrics to evaluate the effectiveness of video campaigns, measure engagement levels, and track viewer conversions. Businesses can effectively measure the success of their external video initiatives by tracking key performance indicators (KPIs) such as click-through rates, conversion rates, and social shares. Internal video success can be evaluated through various metrics, including video plays, average viewing times, and completion rates.

By analyzing ROI and performance metrics, businesses can identify what works and what needs improvement. This data-driven approach empowers businesses to allocate resources effectively, optimize their video strategies, and maximize the impact of their video content.

Conclusion

Behind the scenes, video analytics are the driving force that empowers businesses to make informed decisions, refine strategies, and ultimately drive success. Embracing video analytics is the key to leveraging data-driven insights and creating engaging, personalized, and successful video experiences.

Want to find out what your videos can reveal, given proper tools to do so with? Icareus’ Video Cloud offers comprehensive video analytics that enable businesses to unlock the full potential of their video content.

A paradigm shift is currently underway in the sports industry as content owners are moving towards direct-to-consumer business models. This transformation has primarily begun with top leagues and the ones that lack lucrative TV distribution agreements. Streaming services are found compelling as they allow leagues to redefine how they connect with their fans, partners, and advertisers. OTT has emerged as a new approach to improve leagues’ reach.

However, grassroots sports, despite their potential, have remained largely neglected, partly due to the absence of viable business models. Consequently, this has lead to a situation where most games are streamed on social media platforms, leading to a loss of control over how the sports are portrayed to fans and other stakeholders. 

Solving the grassroots sports streaming and monetization challenge is pivotal for federations, clubs, athletes, and fans alike. Acknowledging the challenges faced by grassroots sports in terms of visibility, control over content, and monetization, 

Icareus’ vision is centered around these three key drivers for change 

1. Improved game and event discovery,
2. Democratized content production,
3. A sustainable and inclusive business model.

1

One of the primary concerns is the fragmented nature of grassroots sports streaming, scattered across various social media platforms, making it challenging for fans to discover and follow their favorite teams and events. Streaming has become a wild west where federations and clubs have completely lost their control on how their sports is portrayed to fans. The driving change that is needed lies in enhancing game and event discovery, moving it away from social media and consolidating all streaming onto a single user-friendly platform, simplifying the process of game discovery and enhancing the overall fan experience.  

2

The next challenge is to get as many games streamed as possible. We must recognize the importance of inclusive content production, given that it is unfeasible for federations or clubs to manage it centrally.  This necessitates the collective inclusion of team managers, parents, friends, and family to the content production workflows. To facilitate their onboarding, there is a need for user-friendly tools and autonomy for the “grassroots streamers.”

3

The final motivation to get everyone onboard is monetization. A sustainable and mutually beneficial business model is crucial to ensure that all stakeholders find value in the process. This can be achieved by applying the platform economics principle, where most of the revenues can be routed directly to the clubs, without complicated accounting processes. Empowering grassroots sports not only fosters talent development but also taps into new revenue streams within an underserved market. 

Once we can achieve these three key drivers, there will be an explosion of grassroot sports streaming! 

Unfortunately, traditional sports streaming platforms often prioritize major leagues, sidelining grassroots events and tournaments. In response, Icareus has developed a cloud platform that brings all the stakeholders together for the production and consumption of games. At the same time, it improves fan engagement and loyalty. 

Icareus leverages crowdsourcing to turn virtually everyone into content creators, facilitating event and game streaming. The Icareus Sports OTT solution aggregates content from grassroots events within a specific sport, creating a one-stop destination for fans to access games, from top leagues to the smallest matches, all on a single video portal bearing the federation’s or club’s branding. In essence, it gives federations and clubs complete control over how games are streamed, the user experience, and the business model, facilitating a stronger connection with fans. 

Monetization is achieved through subscription models, pay-per-view options, and targeted advertising. Moreover, the platform’s business model ensures that the majority of the revenues generated are directed towards the grassroots teams, a pioneering step in the industry. 

In practice, all beloved sports content, from children’s leagues to senior divisions, can be found from a single source, seamlessly integrated and easily discoverable. By fostering this collaborative and integrated approach to sports streaming, the platform not only amplifies the reach and impact of grassroots sports but also creates a dynamic and engaging environment that benefits everyone involved, from the federations and clubs to the dedicated fans and players. 

In summary

The benefits of this holistic approach extend beyond mere convenience, with the potential to reshape the landscape of grassroots sports streaming, providing a sustainable and profitable model that caters to the needs of all stakeholders. 

Icareus Ltd is an online video cloud and broadcast TV specialist founded in 2001 and having offices in Finland and Spain. Icareus provides video cloud solutions and trusted broadcast TV platforms, and our solutions are enjoyed by millions of consumers via our broadcaster, operator, OTT and OVP customers in over 60 countries.  Combining online and broadcast has been the core of our activities over almost two decades. We’ve been making the change from linear TV to today’s multi-screen experience. 

More information: https://www.icareus.com  

Icareus Sports OTT is a turnkey white-label video cloud solution for sports of all kinds, team or individual, from floorball and football to tennis and martial arts. It offers versatile tools for the production, management, publication and (optionally) commercialization of sports videos and events. Both professional leagues and “grass roots” non-professional sports clubs can make use of this solution. 

More information: https://icareus.com/solutions-for-customer-groups/sports/ 

What makes a video accessible? How can you benefit from accessibility? And how can we at Icareus make achieving accessibility easy for you? 

Jatka lukemista